biblicky citatBIBLICKÝ CITÁT

Biblický citát na dnešní den
Kdo není proti nám, je pro nás. (Mk 9,40)

adresaKONTAKT

P. Mgr. Zdenko Vavro

Spálov 5, 742 37 Spálov

Telefon: +420 730 523 540
E-mail: rkf.spalov@doo.cz
WWW: http://www.farnostspalov.cz/

Modlitební triduum před udílením svátosti biřmování

V naší farnosti se bude po 5 letech opět udílet svátost biřmování. Abychom se mohli připravit na tuto velkou událost, zveme Vás všechny na modlitební triduum - od čtvrtku - 31. 5. do soboty 2. 6. Modlitební triduum se bude konat ve farním kostele ve Spálově a na poutním místě Maria Stein.

Program:


Čtvrtek, 31. 5. - Slavnost Božího Těla
- mše svatá - 18. 00 hod. - s promluvou o působení Ducha Svatého v nás, celebruje Mons. Adam Rucki, biskupský vikář (farní kostel ve Spálově)

Pátek, 1. 6. - Památka Božského Srdce Ježíšova - první pátek
- od 17. 00 příležitost ke svátosti smíření (farní kostel)
- mše svatá - 18. 00 hod. - s promluvou na téma: "Svátost biřmování a co dál...", celebruje P. Pavel Pruszinski, farář z Fulneku (farní kostel ve Spálově)


Sobota, 2. 6. - Památka Panny Marie - první sobota v měsíci
- od 17. 30 modlitba růžence
mše svatá - 18. 00 hod. - s promluvou na téma: "Působení Ducha Svatého v životě Panny Marie", celebruje Mons. Bohuslav Novák, farář z Ostravy - Stará Bělá (poutní místo Maria Stein)

Srdečně Vás zveme!
 

Hodové mše svaté v kostelích našich farností

Slavnost Nejsvětější Trojice - 27. 5.
- Kamenka 8. 00 hod.
- Heltinov 11. 00 hod.

Svátek Navštívení Panny Marie - 30. 5. (mše svatá v předvečer svátku)
- Véska 18. 30 hod.

Svátek sv. Anonína z Padovy - 17. 6.
- Klokočůvek 11. 00 hod.

Svátek sv. Jakuba, apoštola - 22. 7.
- Spálov 9. 30 hod.

Svátek sv. Vavřince - 12. 8.
- Dolejší Kunčice 8. 00 hod.
- Luboměř - pouť kuchařů 10. 00 hod.
 

Biskupové nesouhlasí s ratifikací Istanbulské úmluvy

Společným pastýřským listem vyjadřují biskupové českých a moravských diecézí svůj nesouhlas s ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy. Věřícím ve svém listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah mezi mužem a ženou, a vyjadřují zároveň své znepokojení nad obsahem mezinárodní smlouvy. Tématem se zabývá také komentář Niny Novákové v Perspektivách č. 19, které jsou přílohou aktuálního vydání Katolického týdeníku.

Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy
(čteno při bohoslužbách v neděli 13. května 2018)

Drazí bratři a sestry,
v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku. Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.
Číst dál...
 

Strana 1 z 10